REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

 1. Siłownia czynna jest codziennie :

  poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 22:00
  sobota w godz. 08:00 – 16:00
  niedziela w godz. 14:00 – 20:00

 2. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem i pod nadzorem instruktora .

 3. Podstawą korzystania z siłowni jest posiadanie aktualnego karnetu.

 4. Osoby korzystające z siłowni oświadczają , że nie mają przeciw wskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność . Osoby z problemami zdrowotnymi , przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

 5. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.

 6. Wejście na siłownie możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu.

 7. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika w czasie ćwiczeń.

 8. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownie osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń , a w szczególności obuwia.

 9. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których istnieje uzasadnione podejrzenie , że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa , nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.

  1. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna.

  2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach oraz w innych miejscach na terenie siłowni

  3. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami , nad którymi są w stanie zapanować.

  4. Osoby korzystające z siłowni , które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.

  5. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny , tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi , poszanowania sprzętu i sali.

  6. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia – wszelkie usterki , uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać instruktorowi.

  7. Zabrania się wykonywania na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.

  8. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

  9. Ćwiczenia z większym obciążeniem wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora .

  10. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez instruktora

  11. Szkolne grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni pod opieką nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami , instruktora lub trenera po wcześniej rezerwacji.

  12. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.

  13. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun grupy oraz rodzice.

  14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

  15. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny , będą usuwanie z siłowni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

  16. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu siłowni.

  17. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do obsługi klubu.

  18. Jednorazowe wejście na siłownie kosztuje 10 zł.Koszt karnetu open to 100 zł ,karnetu na 10 wejść 80 zł.Podane ceny nie podlegają negocjacją .Obowiązuje zniżka dla uczniów do 20 roku życia 30 % przy zakupie karnetu open.Zniżka wydawana jest wyłącznie przy okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.